Poradíme Vám    a84ec0fc5d51c078f46594fb33d2fadd.svg  info@hot-chip.cz  6ee16dc5c90d821f24485f86bfdcdb0b.svg  +420 605 312 120       cz_flag.png CZ  sk_small.png SK  eng_flag.png EN   de_flag.png DE  

Obchodní podmínky

Společnost:

HOT-CHIP s.r.o., IČO: 09031669, se sídlem: Náměstí 40, 739 21 Paskov, Česká republika (dále jen “prodávající”)

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
1.2 Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.hot-chip.eu, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webová stránka“).
1.3 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
2.2 Webová stránka obsahuje informace o zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webové stránky), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
2.4 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
2.5 Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko v objednávce na webové stránce.
2.6 Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
2.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena a platební podmínky

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Online kreditní kartou (služnba GP WebPay),
 • Bezhotovostně bankovním převodem
 • Online platbou přes službu PayPal

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3.3 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
3.5 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Právo na odstoupení od smlouvy

4.1 Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží objednávku zrušit a odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
4.3 Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží kupujícím, a to na e-mailovou adresu info@hot-chip.eu.
4.4 Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupující hradí přímé náklady na vrácení zboží.
4.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, na adresu Náměstí 40, 739 21 Paskov, Česká republika. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující nese v takovém případě veškerá rizika spojená s případným poškozením zboží či výběrem způsobu dopravy. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající nebude přijímat vrácené zboží z titulu odstoupení na dobírku. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.6 V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, včetně nákladů na poštovné směrem ke kupujícímu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
4.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zrušení objednávky

Kupující je oprávněn objednávku zrušit kdykoliv před předáním zboží dopravci. V takovém případě kupující e-mailem kontaktujte prodávajícího a uvede číslo objednávky, kterou chce zrušit a číslo účtu, na který chcete peníze vrátit.
Prodávající zašle peníze kupujícímu do tří dnů od od zrušení objednávky.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1 Zboží bude dopravováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a kupující je povinen zboží při dodávce převzít.
5.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
5.5 Pokud kupující neodešle s objednávkou správnou platbu nebo pokud z jakéhokoli důvodu bude jeho platba odmítnuta, je prodávající oprávněn zrušit objednávku / kupní smlouvu nebo pozastavit další dodávky.

6. Záruka a reklamace (práva z vadného plnění)

6.1 Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu záruku za jakost na zakoupené zboží („dále jen záruční doba“):

 1. v případě potravin do data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti, popř. do doby, do které má být zboží spotřebováno, jsou-li ze strany kupujícího dodrženy podmínky pro jejich skladování a nebyla-li potravina otevřena, vyjma případů, kdy je to nezbytné pro zjištění vady,
 2. u ostatních výrobků (nepotravinářského zboží) po dobu 24 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím v souladu s kupní smlouvou.

6.2 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
6.3 Prodávající zaručuje kvalitu a/nebo použitelnost dodávaných produktů v souladu s uvedenými specifikacemi, zejména že:

 • má zboží vlastnosti,, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.4 Záruka začíná platit datem uvedeným na faktuře. Pokud bude záruční reklamace kupujícího uznána a kupující bude požádán o vrácení produktu (či produktů), uhradí prodávající také náklady na vrácení zboží. Veškeré náklady vzniklé v důsledku neuznaných reklamací hradí kupující.
6.5 Nárok na záruku nelze uplatnit v případě:

 • poškození zboží v důsledku úmyslného nebo nedbalého jednání,
 • vadou vzniklou jiným použitím, než k jakému účelu je zboží určeno.

6.6 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Náměstí 40, 739 21 Paskov, Česká republika nebo na info@hot-chip.eu.
6.7 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl.6.3 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
6.8 Při reklamaci zboží je nutné předložit prodejní doklad s datem a cenou nákupu (kopii faktury) popř. dodací list.
6.9 Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada projeví. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.
6.10 Prodávající nenese odpovědnost za škodu, pokud je způsobena bezohledností, úmyslným jednáním, neodbornou manipulací se zbožím či manipulací se zbožím v rozporu s doporučením prodávajícího či nedbalostí ze strany kupujícího.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Zobrazit stránku: Zásady ochrany osobních údajů.

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
8.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Postup pro řešení sporů a stížností

9.1 Prodávající doporučuje kupujícím, aby všechny stížnosti zasílali e-mailem na adresu info@hot-chip.eu. V případě, že se nepodaří stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát-oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, internetová adresa www.adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
9.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Nabídka produktů může být kdykoliv změněna. Prodávající vyvine přiměřené úsilí, aby zajistil aktualizaci svých webových stránek. Poskytované informace a specifikace jsou však určeny pouze pro informaci kupujících a mohou být změněny bez předchozího oznámení. Fotografie zveřejněné na webových stránkách bývají obvykle přesné, ale mohou mírně zkreslovat barvu, tvar i velikost.
10.2 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
10.3 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
10.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Paskově dne 17. 12. 2020

Všeobecné soutěžní podmínky

Zobrazit všeobecné soutěžní podmínky.