Poradíme Vám    a84ec0fc5d51c078f46594fb33d2fadd.svg  info@hot-chip.cz  6ee16dc5c90d821f24485f86bfdcdb0b.svg  +420 605 312 120       cz_flag.png CZ  sk_small.png SK  eng_flag.png EN   de_flag.png DE  

Všeobecné soutěžní podmínky

Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, na jejichž základě probíhají soutěže provozované na webu hot-chip.eu

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné soutěžní podmínky (dále jen „Soutěžní podmínky“) jsou stanovením závazných pravidel soutěže, na jejichž základě budou probíhat soutěže, které jsou provozované na webovém serveru Pořadatele Soutěže.
Vztahy, které vzniknou mezi Pořadatelem a Soutěžícími, se řídí těmito Soutěžními podmínkami, není-li stanoveno jinak, a to například zvláštními podmínkami Soutěže umístěnými na jiných webových serverech Pořadatele.

Obecné pojmy

Pořadatelem se rozumí: společnost HOT-CHIP s.r.o. sídlem Náměstí 40, Paskov, 739 21, IČ: 09031669, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81660.
Serverem pořadatele se rozumí: hot-chip.cz, hot-chip.eu a hot-chip.de
Územím, na kterém probíhá Soutěž, se rozumí: území Evropské unie
Soutěžícím se rozumí: fyzická osoba, která akceptuje pravidla soutěže a splňuje podmínky pro účast v soutěži a je starší 15. let. Za osobu starší 15. let a mladší 18. let zodpovídá v průběhu Soutěže a při předání Výhry její zákonný zástupce.
Soutěží se rozumí: „Hot Chip Challenge“ spočívající v:

konzumaci celého Hot Chip Challenge chipsu, dochuceného nejpálivější chilli papričkou,
natočení krátkého videa, případně pořízení fotografie, na níž bude Soutěžící zaznamenán po konzumaci Hot Chip Challenge chipsu – kdy na videu či fotografii je nezbytné mít viditelně zaznamenáno balení produktu nebo alespoň část balení produktu,
následně toto krátké video či fotografie musí být sdíleno na sociální síti, a to Facebook, Instagram či Tik Tok, dle výběru Soutěžícího, spolu s označeným hashtagem #hotchipchallenge,
následně Soutěžící musí vyzvat minimálně 1 další osobu, která se Hot Chip Challenge taktéž má zúčastnit.

Výhercem Soutěže se rozumí: Soutěžící, který:

zkonzumoval celý Hot Chip Challenge chips, dochucený nejpálivější chilli papričkou,
natočil krátké video, případně pořídil fotografii, na níž je zaznamenán po konzumaci Hot Chip Challenge chipsu – kdy na videu či fotografii je viditelně zaznamenáno balení produktu nebo alespoň část balení produktu,
krátké video či fotografii po konzumaci sdílel na sociální síti, a to Facebook, Instagram či Tik Tok, dle jeho výběru a příspěvek označil hashtagem #hotchipchallenge,
vyzval minimálně 1 další osobu, která se Hot Chip Challenge taktéž má zúčastnit,
byl vylosován při náhodném slosování

Výherním pořadím se rozumí: Pořadí, které je Pořadatelem uvedeno ve vyhlašované Soutěži.
Vyhlášením soutěže se rozumí: oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném Serveru či sociálních sítích Pořadatele a řídící se dle těchto Soutěžních podmínek.
Začátkem Soutěže se rozumí: den označený jako začátek Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.
Koncem Soutěže se rozumí: den označený jako ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.
Výhrou se rozumí: nejnovější mobilní telefon IPHONE 64 GB

Obecná pravidla

Účast v Soutěžích na serveru Pořadatele je vždy zdarma.
Výherce se vyhlašuje vždy po skončení Soutěže.
Soutěží se může účastnit jakákoliv fyzická osoba starší 15. let, která souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami a Všeobecnými obchodními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.
Soutěže pořádané Pořadatelem se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami anebo nesouhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami.
Soutěž probíhá každý rok a je zahájena dne 31.7. a končí dnem 31.7 následujícího roku.
Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo změnit, zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž. Tyto skutečnosti Pořadatel řádně a včas oznámí Soutěžícím zveřejněním informace na serveru hot-chip.cz
Soutěžící se do Soutěže zapojí tím, že:

zkonzumuje celý Hot Chip Challenge chips, dochucený nejpálivější chilli papričkou,
natočí krátké video, případně pořídí fotografii, na níž bude zaznamenán po konzumaci Hot Chip Challenge chipsu – kdy na videu či fotografii bude mít viditelně zaznamenáno balení produktu nebo alespoň část balení produktu
následně toto krátké video či fotografii nasdílí na sociální síti, a to Facebook, Instagram či Tik Tok, dle jeho výběru, spolu s označeným hashtagem #hotchipchallenge
následně vyzve minimálně 1 další osobu, která se Hot Chip Challenge taktéž má zúčastnit a tím se stane aktivním Soutěžícím v pořádané Soutěži.

Každý soutěžící se může Soutěže zúčastnit pouze jednou.
Výherce Soutěže určí Pořadatel náhodným slosováním ze všech Soutěžících ve lhůtě 21 dnů po skončení doby trvání Soutěže.
Pořadatel Soutěže oznámí pořadí Výherců, ihned po slosování Soutěžících.
Pořadatel oznámí Výhru Výherci nejpozději do 5 pracovních dnů od slosování Soutěžících a určení jejich pořadí, a to prostřednictvím serveru Pořadatele a sociálních sítí, prostřednictvím nichž sdílel Výherce svůj příspěvek tak, jak je uveden v čl. 3. 7. těchto Soutěžních podmínek.
Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 14 dnů od zveřejnění Výherce, a to buď osobně nebo zaslána poštou na kontaktní adresu, která je uvedena výhercem při oznámení o výhře Pořadatelem. Tím je splněna Pořadatelova povinnost předání výhry Výherci.
Výhru není možné vyměnit za peněžité plnění.
Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím České pošty a.s., či jinou zásilkovou službou.
Záruka na Výhry v Soutěži není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn a plně s tímto souhlasí.
Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv další, jiné plnění ze strany Pořadatele, než je určeno těmito Soutěžními podmínkami.

Práva a povinnosti soutěžícího

Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro získání a zaslání či předání Výhry.
Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 5 pracovních dnů.
V případě, že Výherce nebude na výzvu Pořadatele reagovat ve stanoveném termínu, nárok Výherce na Výhru zanikne.
Pořadatel si v případě, že Výherce nebude na jeho výzvu reagovat, vyhrazuje právo na stanovení náhradního Výherce, prostřednictvím nového náhodného slosování.
Komunikace ze strany Pořadatele, proběhne prostřednictvím sociálních sítí, na nichž Výherce sdílel svou reakci tak, jak je vymezena v čl. 3. 7. těchto Soutěžních podmínek.
Pokud není Soutěžícímu doručena Výhra do 14 pracovních dnů od jejího oznámení Pořadatelem, je Soutěžící oprávněn kontaktovat Pořadatele prostřednictvím kontaktních údajů Pořadatele uvedených na serveru Pořadatele.
Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k žádnému porušování platných právních předpisů České republiky a aby svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 5 pracovních dnů od slosování Soutěžících a určení jejich pořadí, a to prostřednictvím sociálních sítí, prostřednictvím nichž sdílel svůj příspěvek tak, jak je uveden v čl. 3. 7. těchto Soutěžních podmínek.
Pořadatelova povinnost vydat Výherci Výhru, je splněna jejím předáním, a to osobně v provozovně Pořadatele nebo odesláním na adresu uvedenou Výhercem nebo osobním převzetím Výhry Výhercem.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může Výhra Výherci způsobit, případně i dalším osobám, které by přišli s Výhrou do styku.
Pořadatel má výhradní právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, že dojde k závažným a neočekávaným událostem nebo událostem, které by byly ovlivněny vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící žádný nárok na odškodnění či vypořádání.
Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení a které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě má Pořadatel výhradní právo Soutěž pozastavit, změnit či ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá žádný nárok na odškodnění či vypořádání.
Pořadatel neručí za poškození Výhry způsobené přepravcem, jenž bude pověřen Výhru doručit na adresu Výherce.

Osobní údaje

Veškerá data získaná od Soutěžících jsou považována za jejich osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů.
Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k poskytnutým údajům.
Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakémkoli spojení s Pořadatelem (např. daná organizace nevyhlašuje společně s Pořadatelem příslušnou soutěž).
Soutěžící souhlasí s tím, že data obsahující jméno, příjmení a město, z něhož Výherce Soutěže pochází, mohou být uveřejněna na serveru Pořadatele.
Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových Soutěžích a Výhrách a reklamních sdělení Pořadatele. V tomto případě budou tyto informace zasílány pouze ze systému Pořadatele.
Informace o ochraně a zpracování osobních údajů na serveru Pořadatele naleznete zde.

Závěrečná ustanovení

Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Soutěžící potvrzuje, že byl se Soutěžními podmínkami seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 29. 11. 2022.

HOT-CHIP s.r.o.